Manja slova Veća slova RSS
>

Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom - iseljenicima u 2021.godini

Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom - iseljenicima u 2021.godini
Datum objave: 13.08.2021 11:29 | Autor: USDI

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 42 do 45 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima („Službeni list CG“, broj: 44/18 i 47/19), i člana 3 i 4 Pravilnika o načinu vrednovanja programa odnosno projekata organizacija dijaspore –iseljenika („Službeni list CG“, broj: 16/19), Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom - iseljenicima

 

Predmet konkursa je raspodjela sredstava koje je Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima opredijelila za sufinansiranje programa odnosno projekata koje realizuju organizacije dijaspore – iseljenika u sljedećim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima:

-očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;

-očuvanje kulturnog identiteta;

-jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje;

-informisanje i povezivanje;

-zaštita prava i položaja dijaspore – iseljenika;

-unapređivanje privrednog partnerstva.

 

Pravo učešća na konkursu ima organizacija dijaspore - iseljenika ako:

-je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog konkursa;

-u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu - iseljenike;

-naziv te organizacije ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom;

-je u toku dvije godine koje prethode objavljivanju javnog konkursa realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom u naprijed spomenutim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima.

-je opravdala i dostavila validne finansijske izvještaje za sredstva koja su joj dodijeljena od strane Uprave za dijasporu po Javnom konkursu realizovanom 2020. godine.

 

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 130.000 eura.

Program odnosno projekat organizacije dijaspore - iseljenika može se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pri čemu se program odnosno projekat koji može imati uticaj na razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori, može sufinansirati najviše do 70% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Na konkurs organizacija dijaspore - iseljenika može prijaviti najviše dva programa odnosno projekta.

 

Vrednovanje programa odnosno projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

-kvalitet i doprinos programa odnosno projekta u oblasti na koju se program odnosno projekat odnosi;

-referentnost, stručnost i tehnički kapaciteti podnosioca prijave programa odnosno projekta i učesnika u realizaciji programa odnosno projekta;

-uticaj programa odnosno projekta na jačanje povezanosti dijaspore - iseljenika sa Crnom Gorom;

-uticaj programa odnosno projekta na jačanje međusobne povezanosti pripadnika dijaspore - iseljenika u državi u kojoj žive;

-značaj programa odnosno projekta za promociju Crne Gore i povezanost dijaspore - iseljenika sa građanima u državi u kojoj se program odnosno projekat realizuje;

-broj korisnika programa odnosno projekta;

-transparentnost rada podnosioca prijave programa odnosno projekta;

-sprovodljivost programa odnosno projekta, sa aspekta realnosti budžeta i postojanja uslova za njegovu realizaciju;

-održivost programa odnosno projekta.

 

Prijava na konkurs vrši se isključivo na  obrascu propisanom  Pravilnikom o načinu vrednovanja Programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika („Službeni list CG“, broj: 16/19), a koji se može preuzeti na linku ispod teksta konkursa.

 

Uz prijavu na konkurs, organizacija dijaspore – iseljenika je obavezna da dostavi sljedeću dokumentaciju:

-dokaz o registraciji;

-kopiju osnivačkog ili drugog akta;

-pregled realizovanih projekata i aktivnosti;

-drugu dokumentaciju (protokol ili ugovor o partnerstvu sa drugim organizacijama dijaspore – iseljenika, preporuka diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Crne Gore u državi u kojoj se program odnosno projekat realizuje i dr.).

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 13. septembrom 2021. godine.

 

Popunjenu, potpisanu i pečatiranu prijavu, uz obaveznu dokumentaciju, neophodno je dostaviti na e-mail adresu alen.mujevic@usdi.gov.me i dijaspora@usdi.gov.me , poštom ili lično na arhivu Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima (adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica), sa napomenom „Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko prijava koju šaljete putem emaila iznosi više od 10MB, molimo da istu pošaljete podijeljenu u više emailova. U naslovu emaila (subject) ne unosite specijalne karaktere (!, #, *, -, =, /, i sl.), kako bi nam isti bio uspješno dostavljen. Ukoliko ne primite potvrdu o prijemu vaše prijave, molimo da se interesujete kod zaduženog službenika.

 

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti elektronskim putem, slanjem upita na email adrese: alen.mujevic@usdi.gov.me i dijaspora@usdi.gov.me, u toku trajanja Javnog konkursa.

 

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE!